L’'accés i la navegació al lloc web shop.coopula.cat (en endavant, WEB), o l'ús dels serveis d’aquest, implica l’acceptació expressa i íntegre de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals,  incloses tant les condicions particulars fixades per l'accés a l'àrea privada, com la Política de Privadesa i la Política de Cookies,  relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que ens facilitis. Si us plau, recomanem que les llegeixis atentament.

1.- Informació Legal.

Coopula Editorial S.L. és l’empresa propietaria de la pàgina web shop.coopula.cat. En compliment de la Llei  34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del portal web són:

Coopula Editorial SL.

Av. Marqués de Montoliu 14 escala B 3er 1ª

C.P. 43002 Tarragona (Spain)

NIF: B55649057

COOPULA EDITORIAL SL és una societat inscrita al registre mercantil de Tarragona, tomo 2625 de la secció de societats, foli 189 full T42877, inscripció 1a. COOPULA EDITORIAL SL.

L’accés al WEB suposa l’acceptació expressa de l'usuari a les presents Condicions Generals d'Ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense previ avís.

2.- Condicions Generals d’Ús.

Les següents condicions generals regulen l'ús i accés al portal WEB, la seva finalitat és ser porta d'entrada a shop.coopula.cat, oferint als usuaris informació, serveis i continguts via web. Mitjançant la pàgina web, l'usuari té accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles a shop.coopula.cat, amb subjecció a la Llei, les presents Condicions Generals d'Ús i, en el seu cas a les condicions particulars que puguin establir-se per l'accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment els altres usuaris d’aquesta.

En cas d'incompliment total o parcial per part de l'usuari de les presents condicions generals d'ús, Coopula Editorial S.L. es reserva el dret de denegar l'accés sense necessitat de previ avís a l'usuari.

2.1.- Registre i accés.

Per l'accés a determinats serveis i eines de Coopula Editorial S.L.. és necessari el registre de l'usuari, que es realitzarà a través d'un formulari de registre.

La informació i dades a facilitar seran certes i exactes, esdevenint en tot cas l'usuari responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels possibles perjudicis que pugui ocasionar a la Coopula Editorial S.L.. i a altres usuaris per la informació que faciliti.

Per accedir a coopula.cat i els seus subdominis (,  l'usuari haurà d'introduir el login i password seleccionats per ell en el moment de finalitzar el registre d'usuari. Les claus d'accés són personals i intransferibles,  esdevenint responsable de la custòdia de les mateixes l’Usuari, qui haurà de mantenir-les en la més absoluta i estricta confidencialitat.

L’Usuari serà l’únic i exclusiu responsable pels danys, despeses de l’ús del Servei per tercers i conseqüències que poguessin derivar-se de la pèrdua, robatori, revelació a tercers, o trencament de les obligacions de guarda i custòdia assumides per l'Usuari.

Les dades facilitades per fer el registre d’Usuaris de la pàgina web seran emmagatzemats en un fitxer de titularitat de Coopula Editorial S.L.., que es troba inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que te com a finalitat la gestió de les relacions amb els usuaris, així com la gestió i seguiment de les relacions amb el clients i potencials clients, l’enviament del butlletí de novetats, notícies i ofertes, no sent cedits a tercer sense l’exprés consentiment del titular de les dades i amb la única finalitat de prestació de serveis o de representació personal davant d’aquest per al desenvolupament normal del serveis que Coopula Editorial S.L.. ofereix als seus clients.

L’usuari podrà, en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta, exercir els seus drets d’accés, rectificació accedint al seu perfil dins la xarxa, i els de cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant correu electrònic a la direcció següent: info@coopula.cat

Coopula Editorial S.L.. adoptarà totes les mesures que disposi per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a les lleis espanyoles i cooperar amb les autoritats competents en la identificació dels subjectes responsables de les accions que puguin suposar violacions de les lleis aplicables el present lloc web.

Quan visites al lloc on et comuniques amb nosaltres a través del web o utilitzant qualsevol altre mètode de comunicació electrònica, acceptes expressament la utilització i incorporació de les teves dades als nostres fitxers de gestió, seguiment i promoció per les finalitats recollides en el document “Política de Privadesa”, així com els termes i obligacions establerts en les presents Condicions Generals.

3.- Obligacions Generals de l’Usuari.

L'usuari, al acceptar les presents condicions generals d'ús, s’obliga expressament a:

      No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, malmetre,  inutilitzar, sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o l’estructura de la pàgina web, de forma que impedeixi la seva normal utilització.

      Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d'accés associades al seu nom d'usuari, sent responsable de la utilització d'aquestes claus d'accés personals i Intransferibles per part de tercers.

      No introduir ni realitzat continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres Usuaris com de terceres empreses alienes a Coopula Editorial S.L...

      No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb finalitats lícites i expressament prohibides en les presents condicions generals d'ús, així com les condicions particulars que, en tot cas, s’estableixin per determinades aplicacions i/o utilitats i que resultin contraries els drets i interessos de Coopula Editorial S.L.., els seus usuaris i/o tercers.

      No oferir ni distribuir productes i serveis,  ni realitzar publicitat comunicacions comercials no solicitades a altres usuaris i visitants del web.

L’Usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de tota mena que Coopula Editorial S.L.. o qualsevol altre tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per virtut d’aquestes Condicions Generals d’Ús o de la llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina.

4.- Dret de Desistiment.

Coopula Editorial S.L.. t’informa que podràs en qualsevol moment desistir en el tractament de les teves dades així com establir una navegació segura/ privada. Aquest desistiment no comporta cap cost ni càrrec per l’usuari; et recomanem que accedeixis a la nostra Política de Privacitat web per conèixer com exercitar els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

5.- Propietat Intel·lectual i Industrial.

El lloc web, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes (Incloent-hi text, documents,  fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, entre altres),  així com logotips, marques,  noms comercials altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels que Coopula Editorial S.L.. és titular o ostenta autorització per la seva utilització i comunicació pública dels legítims titulars d’aquestes.

L’usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió comunicació pública de la informació continguda en aquesta web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.

6.- Enllaços.

Les connexions i enllaços als llocs i pàgines web de tercers s'han establert únicament com a utilitat per l'usuari. Coopula Editorial S.L.. no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del seu contingut.

Coopula Editorial S.L.. no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i en cap cas impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació entre Coopula Editorial S.L.. i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Per realitzar enllaços amb la pàgina web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

7.- Responsabilitat.

Coopula Editorial S.L..  no garantirà l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del portal que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d'aquells que siguin produïts per l'existència de virus informàtics a Internet.

Coopula Editorial S.L.. No assumeix responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per:

      Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de Coopula Editorial S.L...

      Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre;

      Ús indegut o inadequat de les pàgines web de Coopula Editorial S.L..

      Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.

Coopula Editorial S.L.. no és responsable ni en cap cas respondrà davant els usuaris i tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a Coopula Editorial S.L.. que comporti o pugui suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota altra mena pertanyents un tercer per raó de la transmissió, emmagatzemem,  posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

8.- Protecció de Dades de Caràcter Personal.

COOPULA EDITORIAL SL és una societat inscrita al registre mercantil de Tarragona, tomo 2625 de la secció de societats, foli 189 full T42877, inscripció 1a. COOPULA EDITORIAL SL. posa en el seu coneixement que disposa d'un fitxer amb dades de caràcter personal anomenat CLIENTS, la seva finalitat és la gestió administrativa i comptable de clients, proveïdors, distribuïdors, representatnts i agents de la entitat. En tot cas, vostè té dret a exercir el seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit al domicili social de l'entitat.

De conformitat amb el disposat en la política de privacitat de Coopula Editorial S.L., es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si s'escau, oposició, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@coopula.cat

9.- Legislació.

El present Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. L'usuari pel simple fet accedir a la pàgina web obtenir la condició d'usuari registrat atorga de forma irrevocable, el seu consentiment a què els tribunals competents per defecte puguin conèixer de qualsevol acció judicial derivada de o relacionada amb les presents Condicions Generals, amb el l’ús lloc web  o la navegació realitzada dins el mateix.

Si cap clàusula o apartat de les presents condicions generals, que no sigui de naturalesa essencial per l’existència d’aquest, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.